Erasmus szakmai gyakorlat pályázati felhívás 2018/19/II

ERASMUS+ PROGRAM – SZAKMAI GYAKORLAT

A Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kara pályázatot hirdet a
2018/2019-as tanév II. szemeszterére
ERASMUS+ szakmai gyakorlat folytatására.

A szakmai gyakorlat célja:

A gyakorlat egy másik programországban található vállalkozásnál, szervezetnél eltöltött időszak, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a
fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértéséhez.

Pályázhat az a hallgató, aki:

 • a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karával aktív hallgatói jogviszonyban áll, az intézményben diplomát, illetve oklevelet adó képzésben részesül;
 • alapképzésben (BA) részt vevő, vagy frissen végzett hallgató;
  A frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzésük utáni évben is (ebben az esetben a pályázatot már a végzésük évében be kell nyújtaniuk).
 • jó rendű tanulmányi eredménnyel rendelkezik;
 • legalább középfokú nyelvvizsgája van a külföldi fogadóintézmény munkanyelvéből.
 • Erasmus+ szakmai gyakorlatra pályázhat az a hallgató is, aki korábban Erasmus vagy Erasmus+ tanulmá-nyi mobilitási ösztöndíjban már részesült.

A szakmai gyakorlat fogadóintézményei:
A fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet, Nemzeti Irodák és EU-szervek kivételével.

A programban részt vevő országok:
Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észt-ország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettor-szág, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spa-nyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország).
Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Tö-rökország.

A szakmai gyakorlat időtartama:
A szakmai gyakorlat időtartama 2-12 hónap lehet.
Felhívjuk hallgatóink figyelmét arra, hogy az Erasmus+ program keretében külföldön teljesített szakmai gyakorlatot akkor tudjuk a kötelezően teljesítendő szakmai gyakorlat helyett elfogadni, ha a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar szabályzatának megfelelően (Szakmai gyakorlati szabályzat az alap-képzésekhez) időtartama legalább 14 hét.

A szakmai gyakorlat jellemzői:

 • Az Erasmus mobilitási ösztöndíj nem fedezi szükségszerűen a fogadó országban felmerülő költségeket, valamint a biztosítás, illetve az utazás költségei is a hallgatót terhelik.
 • A küldő intézménynek teljes egészében be kell számítani a külföldi szakmai gyakorlat időszakát.
 • A hallgatóval Képzési Megállapodás (Learning Agreement for Traineeships) jön létre, mely tartalmazza a gyakorlat időtartamát és tartalmát, ezt a megállapodást minden érintett félnek jóvá kell hagynia.
 • A mobilitási időszak végén a külföldi fogadóintézménynek/vállalkozásnak igazolást kell kiállítania az el-végzett programról és eredményekről.
 • A fogadó vállalkozásnál a hallgató által elvégzett szakmai gyakorlatért járó kredit, ill. elismerés csak ab-ban az esetben tagadható meg, ha a diák nem éri el a vállalkozás által megkövetelt elméleti vagy gya-korlati tudásszintet, vagy bármi más módon nem tesz eleget az elismeréshez szükséges feltételeknek, amelyekről a résztvevő felek megállapodtak.
 • Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap összesített mobilitási időtartam lehetséges. A korábban az „Egész életen át tartó tanulás (LLP)” programban végzett mobilitást is figyelembe kell venni. A hallga-tónak egy on-line nyelvi felmérőn kell részt vennie a kiutazás előtt és a hazaérkezés után a nyelvi kompetenciák ellenőrzése céljából.
 • A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél kapott tanulmá-nyi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására.

A Tempus Közalapítvány a 2018/19-es tanévben is szociális alapú kiegészítő támogatást kíván nyújtani a kiutazó hallgatók számára. Az Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás összege szakmai gyakorlati mobili-tás esetén havi 100 euró.
Ehhez külön kérvényt kell benyújtani. Az érintettek kérem tájékozódjanak a kiírás alapján.

A fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus+ hallgatók a 2018/19-es tanévben ismét pályázhat-nak kiegészítő pénzügyi támogatásra.
Ehhez külön kérvényt kell benyújtani. Az érintettek kérem tájékozódjanak a kiírás alapján.

Hallgatói beszámoló és a hallgatói támogatás lezárása:
Minden Erasmus+ mobilitást vállaló hallgató köteles egy hallgatói kérdőívet kitölteni a mobilitás teljesíté-sét követően.
A felsőoktatási intézmény a hallgatóktól visszakér minden olyan összeget, amelyet nem a szerződésben
foglalt rendelkezések szerint használtak fel.
Ha egy hallgató nem teljesíti a Képzési Megállapodásban foglaltakat, az a támogatás részleges vagy teljes visszafizetési kötelezettségét vonhatja magával.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • fényképes EUROPASS önéletrajz (magyarul és a választott idegen nyelven);
 • NEPTUN-ból nyomtatott indexkivonat;
 • nyelvtudást igazoló dokumentumok;
 • motivációs levél magyarul és angolul (min. 500 karakter szóköz nélkül):
  • Miért szeretné szakmai gyakorlatát külföldön végezni, melyek a személyes motivációi, céljai?
  • Milyen tevékenységet tervez végezni?
  • Hogyan járul hozzá a külföldi gyakorlat a szakmai előmeneteléhez?
 • fogadó fél hivatalos képviselője által aláírt és lepecsételt fogadólevél
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy részt vett-e korábban Erasmus, vagy Erasmus+ mobilitási programban.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet:

 • egyéb szakmai tevékenységet igazoló dokumentum (pl. TDK);
 • LKK-s külföldi diákok mentorálása;
 • LKK oktatójának ajánlólevele;
 • súlyozott tanulmányi átlag.

A pályázatot 1 példányban kell leadni.

Információ:
További információ az Erasmus+ programmal, a pályázattal, a fogadó intézményekkel kapcsolatban a Nemzetközi Kapcsolatok Irodájában kérhető:

Dr. Czeglédy Tamás, nemzetközi és tudományos dékánhelyettes
e-mail: czegledy.tamas@uni-sopron.hu

Somos Krisztina, külügyi előadó
e-mail: somos.krisztina@uni-sopron.hu
tel.: 99 518 120

Tempus Közalapítvány honlapja:
http://www.tka.hu
http://www.tka.hu/palyazatok/110/hallgatok-tanulmanyi-celu-mobilitasa

Európai Bizottság Erasmus+ honlapja:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/study-mobility_en.htm

A pályázatok elbírálása:
A Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi és Tudományos Dékánhelyettese által ösz-szehívott bizottság dönt a nyertes pályázók személyéről.

Pályázat beadási határideje:
2018. december 15.

Pályázat beadásának helye:
Soproni Egyetem
Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
Nemzetközi Iroda
9400 Sopron, Erzsébet u. 9. fszt. 14. iroda

Sopron, 2018. szeptember 17.

Dr. Czeglédy Tamás
nemzetközi és tudományos dékánhelyettes
Erasmus koordinátor