Erasmus tanulmányi pályázati felhívás 2018/19/II

ERASMUS+ PROGRAM – TANULMÁNYI MOBILITÁS

A Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kara pályázatot hirdet a
2018/2019-as tanév II. szemeszterére
külföldi felsőoktatási intézményekben ERASMUS+ ösztöndíjas tanul­má­nyok folytatására.

Pályázhat az a hallgató, aki:

 • a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karával aktív hallgatói jogviszonyban áll, az intézményben diplomát, illetve oklevelet adó képzésben részesül;
 • alapszakon legalább két lezárt féléve van - mesterszakon ez nem követelmény; 
 • jó tanulmányi eredménnyel rendelkezik;
 • a külföldi felsőoktatási intézmény oktatási nyelvét legalább középfokú szinten ismeri, képes előadást hallgatni és a hallgatott tárgyból vizsgát tenni az adott nyelven.


Megpályázható külföldi intézmények:
A 2018/2019-as tanév II. félévére hallgatóink az alábbi helyekre nyújthatnak be pályázatot:

Ország

Intézmény

Nyelv

Honlap

Ausztria

Fachhochschule Burgenland GmbH, Business Department, Eisenstadt

német

www.fh-burgenland.at
www.fh-burgen-land.at/allgemeines/internationales/incomings/

Belgium

VIVES University College Kortrijk-Roeselare-Tielt-Torhout, Kortrijk

holland,
angol

www.vives.be/international

Cseh Köztársaság

Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, Zlín

angol

www.utb.cz
www.utb.cz/international/application-procedure

Skoda Auto University (Skoda Auto Vysoka Skola o.p.s.) Mlada Boleslav

angol

http://new.skoda-auto.com

Mendel University in Brno (Faculty of Business and Economics)

angol

htttp://www.mendelu.cz

Masaryk University (Faculty of Economics and Administration) Brno

angol

hppp://www.muni.cz/en

Finnország

Seinäjoki University of Applied Sciences, School of Business and Culture, Seinäjoki

Megjegyzés: A Nemzetközi gazdálkodás alapszakon tanuló hallgatók figyelmét felhívjuk a double degree programban való részvétel lehetőségére. A többi szakon tanuló diákjainknak a Gateway to International Business programot ajánljuk.

angol

www.seamk.fi
www.seamk.fi/gateway

Saimaa University of Applied Sciences, Lappeenranta

angol

www.saimia.fi

Görögország

Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology, Kavala

angol

http://www.teiemt.gr

Hollandia

Fontys International Business School, Venlo

angol,
német

www.fontys.nl/fihe
www.fontysvenlo.nl

Horvátország

Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of Economics and Tourism “Dr. Mijo Mirković”, Pula

angol

www.unipu.hr
oet.unipu.hr

University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, Zágráb

angol

www.unizg.hr
www.efzg.unizg.hr

Lengyelország

University of Economy in Bydgoszcz, Bydgoszcz

angol

www.wsg.byd.pl
eurostudies.pl

Katowice School of Economics, Katowice

angol

www.dwz.gwsh.pl

Lettország

BA School of Business and Finance, Riga

angol

www.ba.lv/en

Litvánia

International School of Law and Business, Vilnius

angol

www.islb.eu

Németország

Cologne Business School

angol

www.cbs.de

Alanus University of Arts and Social Sciences
Faculty of Management and Economics, Alfter/Bonn

német,
angol

www.alanus.edu

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Freiburg

német

www.uni-freiburg.de

FOM Hochschule für Oekonomie & Management, Essen

német

www.fom.de

Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
Megjegyzés: Felhívjuk a hallgatók figyelmét a Berlin Study Plus elnevezésű, szakmai gyakorlattal kombinált tanulmányi programra.
(www.hwr-berlin.de/en›Department of Cooperative Studies›Study programmes)

német,
angol

www.hwr-berlin.de

Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

német

www.hs-kempten.de

Hochschule Trier, Umwelt-Campus Birkenfeld

német

www.umwelt-campus.de

Ostfalia Hochschule für angewandte
Wissenschaften/Braunschweig/Wolfenbüttel

német

www.ostfalia.de

Olaszország

Università del Piemonte Orientale, Vercelli

olasz

www.uniupo.it/it/international-students

Free University of Bozen-Bolzano (FUB)

angol,
német, olasz

www.unibz.it

Portugália

Instituto Politéchnico de Coimbra

angol,
portugál

www.iscac.pt

Románia

SAPIENTIA Hungarian University of Transylvania, Faculty of Economics and Human Sciences, Csíkszereda

magyar

www.sapientia.ro

Partium Christian University, Nagyvárad

angol,
német, magyar

www.partium.ro

Spanyolország

University of Girona, Faculty of Business and Economic Sciences, Girona

angol

www.udg.edu

Szlovákia

University of Economics in Bratislava, Pozsony

angol,
német

www.euba.sk

Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of European Studies and Regional Development, Nyitra

angol

www.uniag.sk

Szlovénia

University of Maribor, Faculty of Economics and Business, Maribor

angol

www.um.si

A pályázatban több intézmény is megjelölhető, preferencia sorrendben.

A mobilitási ösztöndíj időtartama:
A Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar hallgatói a fogadó intézmény tanrendjétől függően egy szemeszter mobilitási ösztöndíjra pályázhatnak.

A tanulmányok időpontja:
Az egyes fogadó intézmények tanrendje eltérő lehet. A kint tartózkodás időpontja függ a fogadó intéz-mény tanrendjétől.

Erasmus+ státusz, mobilitási ösztöndíj:

 • Mivel az Erasmus+ tanulmányok ideje alatt a hallgató mind a küldő, mind a fogadó intézmény beiratko-zott hallgatója, a küldő intézmény köteles a hallgatót mindazon anyagi juttatásokban részesíteni, ame-lyek az intézmény beiratkozott hallgatóit megilletik (pl. tanulmányi, tudományos, szociális ösztöndíj). A hallgatónak meg kell fizetni mindazokat a díjakat, amelyeket a küldő intézmény a hallgatói számára elő-ír (pl. tandíj). 
 • Az Erasmus+ szabályok értelmében a fogadóintézmény a beérkező hallgatótól semmilyen díjat (tandíj, vizsgadíj – kivéve, ha a fogadóintézmény saját hallgatója is köteles térítést fizetni, ideértve az utóvizs-ga díjakat is –, beiratkozási díj, könyvtár, illetve laboratórium használati díj) nem kérhet. Ez a szabály nem vonatkozik a különböző szolgáltatások díjaira (biztosítás, diákszervezetek tagsági díja, fénymáso-lás, stb.), melyeket a fogadó intézmény Erasmus+ státuszon kívüli hallgatóihoz hasonlóan be kell fizet-ni.
 • A küldő intézmény és a hallgató a kiutazást megelőzően ösztöndíjszerződést kötnek, amelyben rögzítik az Erasmus+ ösztöndíj összegét.
 • Az Erasmus+ mobilitási ösztöndíj nem fedezi szükségszerűen a fogadó országban felmerülő költsége-ket. A biztosítás és utazás költségei a hallgatót terhelik. A pályázó hallgató Erasmus+ kiegészítő támo-gatásra is nyújthat be igényt, szociális és egészségügyi alapon.
 • A hallgató az Erasmus+ mobilitási ösztöndíjra csak akkor jogosult, ha ezen időtartam alatt más, Európai Uniós program által támogatást – azonos célra és költségekre –, nem vesz igénybe.
 • A hallgató, a küldő és a fogadó egyetem a külföldi tanulmányok megkezdése előtt egy tartalmilag egyeztetett, írásbeli tanulmányi szerződést köt (Learning Agreement).


A Tempus Közalapítvány a 2018/19-es tanévben is szociális alapú kiegészítő támogatást kíván nyújtani a kiutazó hallgatók számára. Ehhez külön kérvényt kell benyújtani. Az érintettek kérem tájékozódjanak a ki-írás alapján.
Az Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás összege tanulmányi mobilitás esetén havi 200 euró.

A fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus+ hallgatók a 2018/19-es tanévben ismét pályázhat-nak kiegészítő pénzügyi támogatásra.

Ehhez külön kérvényt kell benyújtani. Az érintettek kérem tájékozódjanak a kiírás alapján.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • fényképes EUROPASS önéletrajz (magyarul és a választott idegen nyelven);
 • NEPTUN-ból nyomtatott indexkivonat;
 • nyelvtudást igazoló dokumentumok;
 • motivációs levél magyarul és angolul (min. 500 karakter szóköz nélkül):
  • Miért szeretne egy szemesztert (vagy rövidebb időt) a partnerintézménynél tölteni, melyek a személyes motivációi, céljai?
  • Milyen kurzusokat tervez látogatni?
  • Miben fogja a kint szerzett tapasztalat a tanulmányait segíteni?
  • Hogyan járul hozzá a kint tartózkodás a szakmai előmeneteléhez?
 • tanulmányi programtervezet – milyen kurzusokaz tervez felvenni és vizsgát tenni belőlük? (több pá-lyázó esetén előnyt jelent az itthoni képzésben beszámításra kerülő tantárgyak magasabb száma)
 • nyilatkozat, melyben a pályázó/szülő/eltartó vállalja a külföldi tanulmányok előfinanszírozását és fede-zi a felmerülő többletköltségeket, illetve munkahellyel rendelkező hallgatók esetében munkáltatói jö-vedelemigazolás;
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy részt vett-e korábban Erasmus, vagy Erasmus+ mobilitási programban.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet:

 • egyéb szakmai tevékenységet igazoló dokumentum (pl. TDK);
 • LKK-s külföldi diákok mentorálása;
 • LKK oktatójának ajánlólevele;
 • súlyozott tanulmányi átlag.

A pályázatot 1 példányban kell leadni.

Teendők az Erasmus+ ösztöndíjas tanulmányok után:
A hallgatónak a következő dokumentumokat kell leadnia:

 • a fogadó intézménynél kiadott Transcript of Records nevű okmány eredeti példányát, ezzel igazolva, hogy elvégezte a Tanulmányi szerződésben rögzített tanulmányi programot;
 • a fogadó intézménytől kapott igazolást a külföldön eltöltött tanulmányi időtartamról;
 • a mobilitási időtartam befejezése után az e-mailen érkező felszólítás kézhezvételét követő 30 napon belül köteles kitölteni és on-line benyújtani az egyéni on-line EU Survey-t.
 • a hallgató vállalja, hogy az Egyetem vagy a Kar által szervezett nemzetközi rendezvényeken felkérésre beszámolót tart a mobilitáson szerzett tapasztalatairól hallgatótársainak.
 • az ösztöndíjas időszak után – amennyiben releváns – köteles aktívan részt venni az LKK nemzetközi mentori programjában.

Információ:
További információ az Erasmus+ programmal, a pályázattal, a fogadó intézményekkel kapcsolatban a
Nemzetközi Irodában kérhető:

Dr. Czeglédy Tamás, nemzetközi és tudományos dékánhelyettes
e-mail: czegledy.tamas@uni-sopron.hu

Somos Krisztina, külügyi előadó
e-mail: somos.krisztina@uni-sopron.hu
tel.: 99 518 120

Tempus Közalapítvány honlapja:
http://www.tka.hu
http://www.tka.hu/palyazatok/110/hallgatok-tanulmanyi-celu-mobilitasa

Európai Bizottság Erasmus+ honlapja:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/study-mobility_en.htm

A pályázatok elbírálása:
A Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi és Tudományos Dékánhelyettese által ösz-szehívott bizottság dönt a nyertes pályázók személyéről.

Pályázat beadási határideje:
2018. november 25.

Pályázat beadásának helye:
Soproni Egyetem
Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
Nemzetközi Iroda
9400 Sopron, Erzsébet u. 9. fszt. 19. iroda

Sopron, 2018. szeptember 17.

Dr. Czeglédy Tamás
nemzetközi és tudományos dékánhelyettes
Erasmus koordinátor